Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

447

Магистрантутын мэргэжлийн хөтөрбөрүүд

Индекс Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл Сургалтын
хэлбэр
Сургалтын
хугацаа (жил)
1 Е02220302 Монгол судлал Өдөр 1.5
2 Е02320301 Утга зохиол судлал Өдөр 1.5
3 Е02220101 Түүх Өдөр 1.5
4 Е05310101 Хими Өдөр 1.5
5 Е05110101 Биологи Өдөр 1.5
6 Е05330201 Хэрэглээний физик Өдөр 1.5
7 Е05480101 Хэрэглээний математик Өдөр 1.5
7 Е06130101 Компьютерийн ухаан Өдөр 1.5
8 Е04130302 Төрийн захиргааны менежмент Өдөр 1.5
9 Е04130101 Бизнесийн удирдлага Өдөр 1.5

 

Докторантурын мэргэжлийн хөтөрбөрүүд

Индекс Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл Сургалтын
хэлбэр
Сургалтын
хугацаа (жил)
1 F02220302 Монгол судлал Өдөр 2.5 – 3
2 F02320301 Утга зохиол судлал Өдөр 2.5 – 3
3 F02220101 Түүх Өдөр 2.5 – 3
4 F05310101 Хими Өдөр 2.5 – 3
5 F05110101 Биологи Өдөр 2.5 – 3