Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

57
Индекс Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл Сургалтын
хэлбэр
Сургалтын
хугацаа (жил)
1 F02220302 Монгол судлал Өдөр 2.5 – 3
2 F02320301 Утга зохиол судлал Өдөр 2.5 – 3
3 F02220101 Түүх Өдөр 2.5 – 3
4 F05310101 Хими Өдөр 2.5 – 3
5 F05110101 Биологи Өдөр 2.5 – 3