Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

113
Индекс Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл Сургалтын
хэлбэр
Сургалтын
хугацаа (жил)
1  D140900 Аналитик хими Өдөр 4
2  D340203 Англи хэлний орчуулга Өдөр 4
3  D311402 Археологи Өдөр 4
4  D41301 Археологи – Солонгос судлал Өдөр 4
5  D51101 Археологи – Хятад судлал Өдөр 4
6  D Археологи – Япон судлал Өдөр 4
7  D53205 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт Өдөр 4
8  D Бизнесийн удирдлага Өдөр 4
9  D Биологи Өдөр 4
10  D61201 Биологи байгаль орчны хяналтын үнэлгээ Өдөр 4
11  D41101 Биохими Өдөр 4
12  D Геофизик Өдөр 4
13  D Компьютерийн график дизайн Өдөр 4
14  D Компьютерийн програм хангамж Өдөр 4
15  D Компьютерийн сүлжээ Өдөр 4
16  D Нийтийн удирдлага /Төрийн захиргааны/ Өдөр 4
17  D73103 Нягтлан бодох бүртгэл Өдөр 4
18  D Солонгос хэлний орчуулга Өдөр 4
19  D31101 Социологи Өдөр 4
20  D Стандартчиллын инженер Өдөр 4
21  D Сэргээгдэх эрчим хүч Өдөр 4
22  D Сэтгүүл зүй Өдөр 4
23 D Түүх – Солонгос судлал Өдөр 4
24  D Түүх – Хятад судлал Өдөр 4
25  D Түүх – Япон судлал Өдөр 4
26  D Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт Өдөр 4
27  D Түүх угсаатны зүй Өдөр 4
28  D Түүх, аялал жуулчлал Өдөр 4
29  D32101 Улс төр судлал Өдөр 4
30  D20301 Утга зохиол судлал Өдөр 4
31  D22202 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт Өдөр 4
32  D Физик электроник Өдөр 4
33  D Хими технологи Өдөр 4
34 D Хүрээлэн буй орчны хими Өдөр 4
35  D Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Өдөр 4
36  D Хэл, Уран зохиол Өдөр 4
37  D Хятад хэлний орчуулга Өдөр 4
38  D Чанарын менежмент Өдөр 4
39  D Эдийн засаг Өдөр 4
40  D Эдийн засгийн математик загварчлал Өдөр 4
41  D Электрон системийн автоматжуулалт Өдөр 4
42  D Эмийн хими Өдөр 4
43  D Эрдэс, шинэ материалын хими Өдөр 4
44  D Япон хэлний орчуулга Өдөр 4