Ном сэтгүүл

81
Зохиогч Номын нэр Он
1 Баяр Д., Эрдэнэбаатар Д. Монгол Алтайн хүн чулуун хөшөө 1999
2 Бадам Ү., Анхбаяр Г., Дэмбэрэл С. Ердийн дифференциал ба ялгаварт тэгшитгэл 2004
3 Сүглэгмаа Х. Буйд газрын шүлгүүд 2004
4 Байгалсайхан С. Хэл бичиг, утга соёл эрдэм шинжилгээний бичиг , боть:3 2007
5 Сүглэгмаа Х. Нүүдэл 2011
6 Эрдэнэбаатар Д. Хүн улсын соёл 2017