Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод магистрын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

134

Улаанбаатарын Их сургуулийн Магистр, докторын сургалтын алба нь 2017-2018 оны хичэээлийн жилд  Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын  Ардчилсан намтай хамтран сумдын багийн дарга нар болон тамгын газрын ажилчидад орон нутагтаа сурч, хөгжих, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх боломжийг олгож “Төрийн захиргааны менежмент” сургалтын хөтөлбөрөөр магистрын сургалтын хуваарьт хичээлийг амжилттай зохион байгуулаад ирлээ.