2017-2018 оны хичээлийн жилийн МАГИСТР, ДОКТОРЫН сургалтын элсэлт эхэллээ.

372

Төрийн өмчит Улаанбаатарын их сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн МАГИСТР, ДОКТОРЫН сургалтын элсэлт эхэллээ.