2017-2018 оны хичээлийн жилийн МАГИСТР, ДОКТОРЫН сургалтын элсэлт эхэллээ.

186

Төрийн өмчит Улаанбаатарын их сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн МАГИСТР, ДОКТОРЫН сургалтын элсэлт эхэллээ.