Бакалаврын сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд

Индекс

Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл

Сургалтын
 хэлбэр

Сургалтын
хугацаа (жил)

1

D140900

Багш, гүн ухааны

өдөр

4

2

D340203

Менежмент, (нутгийн удирдлага)

өдөр

4

3

D311402

Түүх-археологи

өдөр

4

4

D311407

Түүх-хятад судлал

өдөр

4

5

D311405

Түүх-япон судлал

өдөр

4

6

D311406

Түүх-солонгос судлал

өдөр

4

7

D311704

Археологи-хятад судлал

өдөр

4

8

D311702

Археологи-япон судлал

өдөр

4

9

D311703

Археологи-солонгос судлал

өдөр

4

10

D220706

Орчуулга, хятад хэлний

өдөр

4

11

D220707

Орчуулга, япон хэлний

өдөр

4

12

D220708

Орчуулга, солонгос хэлний

өдөр

4

13

D220712

Англи хэл-сэтгүүл зүй

өдөр

4

14

D220600

Утга зохиол судлал, шүүмж

өдөр

4

15

D441006

Радио физик

өдөр

4

16

D441300

Одон орон судлал

өдөр

4

17

D442001

Хими (органик бус хими)

өдөр

4

18

D420210

Биологи (экологи)

өдөр

4

19

D480300

Компьютерийн техник, хангамж

өдөр

4

20

D460300

Математик, програм хангамж

өдөр

4

21

D340100

Бизнесийн менежмент

өдөр

4

2015-01-30