Магистр, докторын сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд

Магистрантурын сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд

Индекс

Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын хугацаа (жил)

1

E02220302

Монгол судлал

Өдөр

1.5

2

E06130101

Компьюерийн ухаан

өдөр

1.5

3

E04130101 

Бизнесийн удирдлага

өдөр

1.5

4

E02320301

Утга зохиол судлал шүүмж

Өдөр

1.5

5

E02220101

Түүх

Өдөр

1.5

6

E05310101

Хими

Өдөр

1.5

7

E05110101

Биологи

Өдөр

1.5

8

E05330201

Физик

Өдөр

1.5

9

E05480101

Хэрэглээний математик

Өдөр

1.5

10

E04130301

Төрийн захиргааны удирдлага

Өдөр

1.5

 

Докторантурын сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд

Индекс

Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын хугацаа (жил)

1

F02220302

Монгол судлал

Өдөр

2.5

2

F02320301

Утга зохиол судлал шүүмж

Өдөр

2.5

3

F05110101

Биологи

өдөр

2.5

4

F02220101

Түүх

Өдөр

2.5

5

F05310101

Хими

Өдөр

2.5 

 

 

2015-01-30